Round 17 SCORE MATCH


#566 Rakshata N


#567 Sonoda Umi SR

Skill: Perfect Lock


Score Match Round 17
 


Japanese
Score Match Round 17
Dates April 5, 2015, 4 p.m. - April 15, 2015, 3 p.m.
Japanese time
T1 Points 90999
T1 Rank 10000
T2 Points 58529
T2 Rank 50000
Wiki Wiki

Round 17 SCORE MATCH
 


English
Round 17 SCORE MATCH
Dates March 18, 2016, 9 a.m. - March 28, 2016, 8 a.m.
UTC time
T1 Points 68570
T1 Rank 1000
T2 Points 52112
T2 Rank 5000
School Idol Tomodachi Japanese Ranking
T1
ほも JP
100311 Points # 3836
T1
Ceris v1 [Hiatus] JP
100000 Points # 4047
T1
Ceris v2 [Hiatus] JP
100000 Points # 4047
T1
D.STAR JP
100000 Points # 4047
T1
oldpier JP
96987 Points # 5105
T1
ベンソン o3o JP
77999 Points # 5400
T1
Trombe JP
94824 Points # 6698
T1
Nyaruki JP
94726 Points # 6793
T1
れんだ JP
94201 Points # 7336
T1
ヤ・シュトラ様 JP
93766 Points # 7772
School Idol Tomodachi English Ranking
T1
Time Tame EN
1314454 Points # 3
T1
Coolguy EN
1011256 Points # 4
T1
LuckySSL EN
750000 Points # 6
T1
Lucina EN
650000 Points # 7
T1
Zehel EN
600000 Points # 8
T1
μ/artonico EN
555555 Points # 10
T1
Annamarie EN
350000 Points # 12
T1
Lumineon EN
350000 Points # 12
T1
Byaaakuren EN
350000 Points # 12
T1
/µ/dburr EN
230413 Points # 18
Share your ranking!